top of page
Search

2019 President's Volunteer Service Award


 

Gold:

Mihir Kelkar

Munir Bshara

Nathan Palamuttam

Niitiggya Taneja

Nikhita Arun

Nikita Salunke

Parv Chordiya

Pranav Vadali

Pranava Jana

Pranshu Dash

Priya Hariharan

Priyanka Anand

Raj Janardhan

Rakesh Mehta

Richa Malhotra

Roger Xia

Rohit Malhotra

Sahil Hayer

Samhita Nagubandi

Sandra Lin

Sanjay Rajasekharan

Sheryl Mathew

Shriya Jain

Shruti Sridhar

Siddharth Ganesan

Smita Ektare

Snikitha Banda

Stefanie Xiong

Surya Rajan

Taha Abdullah

Tanya Beri

Tina Chang

Trisha Patel

Victoria Miller

Silver:
4 views0 comments

Comments


bottom of page